bekijk kerktijden neem contact op
Extra uitzendingen
plaatselijke kerken


4 april 2020Naast de uitzending van onze diensten op zon– en feestdagen en de meditaties op vrijdagochtend zijn er nog meer uitzendingen in Elspeet.


Stichting Zorgcentrum Oranjehof heeft samen met de plaatselijke kerken een programma samengesteld waarop u al die kerktelefoonuitzendingen kunt vinden.


U kunt dit programma bekijken via deze link.Bericht van de kerkenraad 

4 april 2020


Beeld en geluid

Met enige regelmaat komt de kerkenraad in deze bijzonder periode voor nieuwe dingen te staan, waarover een besluit moet worden genomen. Middels dit bericht informeren we u ook over de wijze waarop de erediensten meegemaakt kunnen worden. 


De kerkenraad heeft besloten om voor de erediensten geen gebruik te maken van uitzenden via beeld. In ieder huishouden kan via de kerktelefoon of de internetlink worden meegeluisterd. Er is daarom geen noodzaak om hiervoor gebruik te maken van beeld. 


Voor de rouwdienst wordt echter een uitzondering gemaakt. In deze periode is het niet mogelijk om een begrafenis met meer dan 30 personen bij te wonen. Veel dierbaren missen hierdoor een essentieel onderdeel van het afscheid. Door zowel het moment van de rouwdienst als de toespraak op het graf via beeld en geluid mee te kunnen maken, hoopt de kerkenraad eraan bij te dragen dat het verlies van dierbaren zo goed als mogelijk verwerkt kan worden.


We onderstrepen dat dit een tijdelijk besluit is, dat weer zal worden opgeheven zodra de overheidsmaatregelen niet meer van kracht zijn.  


Bijwonen van kerkdiensten

In de afgelopen weken is het aantal personen dat de kerkdiensten kon bijwonen in lijn met de maatregelen van de overheid eerst afgeschaald naar 100 personen naar later 20 personen. Steeds hebben wij in de overwegingen de maatregelen van de overheid meegenomen. Nu de overheid nog een stap verder is gegaan en expliciet heeft uitgesproken en dringend heeft geadviseerd om de diensten in een zo klein mogelijke samenstelling plaats te laten vinden, wil de kerkenraad daar dan ook gehoor aan geven.

Vanaf aanstaande zondag, D.V. 5 april, zullen de diensten daarom slechts bijgewoond worden door twee kerkenraadsleden, de koster en de organist. 


Dit is opnieuw een ingrijpend besluit. Wat geven de woorden uit Jesaja 30:15-21 veel te denken.


Want alzo zegt de Heere HEERE, de Heilige Israëls: 

Door wederkering en rust zoudt gijlieden behouden worden,  in stilheid en in vertrouwen zou uw sterkte zijn; doch gij hebt niet gewild.

En gij zegt: Neen, maar op paarden zullen wij vlieden; daarom zult gij vlieden! 

En: Op snelle paarden zullen wij rijden; daarom zullen uw vervolgers ook snel zijn!

Een duizend van het schelden van enige, van het schelden van vijf zult gij allen vlieden; totdat gij overgelaten wordt, gelijk een mast op den top van een berg, en als een banier op een heuvel.

En daarom zal de HEERE wachten, opdat Hij u genadig zij, en daarom zal Hij verhoogd worden, opdat Hij Zich over ulieden ontferme, want de HEERE is een God des gerichts; welgelukzalig zijn die allen, die Hem verwachten.

Want het volk zal in Sion wonen, te Jeruzalem; gij zult ganselijk niet wenen; gewisselijk zal Hij u genadig zijn op de stem uws geroeps; zo haast Hij die horen zal, zal Hij u antwoorden.

De Heere zal ulieden wel brood der benauwdheid, en wateren der verdrukking geven; 

maar uw leraars zullen niet meer als met vleugelen wegvliegen, maar uw ogen zullen uw leraars zien;

En uw oren zullen horen het woord Desgenen, Die achter u is, zeggende: Dit is de weg, wandelt in denzelven; als gij zoudt afwijken ter rechterhand of ter linkerhand.


Met een hartelijke groet,


Uw en jouw kerkenraad


Uit de pastorie 

31 maart 2020


Geliefde gemeente,


De corona-epidemie heeft de hele wereld in zijn greep. Ook Elspeet. Het kleine virusje heeft het openbare leven platgelegd. Plotseling is alles anders. De scholen zijn dicht. Eindexamenkandidaten hoeven geen centraal schriftelijk examen meer te doen. De economie lijkt tot stilstand te komen. In de gezondheidszorg is een groot tekort aan personeel. De eenzaamheid van met name de ouderen, de zgn. risicogroepen en de alleenstaanden neemt toe. Deze eenzaamheid is nog groter als men thuis in quarantaine is (zoals enkele gezinnen uit de gemeente), in het ziekenhuis is opgenomen of in een zorginstelling verblijft. Pastoraat is bijna alleen nog mogelijk via de telefoon. Slechts stervenden mogen in sommige instellingen nog pastoraal bezocht worden. Wat zal er veel heengaan door degenen die stervende zijn en geen bezoek mogen ontvangen van geliefden. Vreselijk als men dan écht alleen is, zonder Christus. Wat zal sterven vreselijk zijn als men nooit zichzelf aangeklaagd en God vrijgepleit heeft, zoals we zondag hoorden uit de mond van de stervende moordenaar. Dan zal men nooit als een onrechtvaardige smekende om genade de toevlucht genomen hebben tot de Rechtvaardige. Dan zal men nooit het verlossende woord van Christus gehoord hebben: “Voorwaar, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.” Maar voor u die dit leest is het nog genadetijd. Er is nog genade mogelijk voor de grootste der zondaren.


Er zijn heel wat leden die besmet zijn met het Coronavirus. Mevr. van de Steeg in Norschoten is er ernstig aan toe is (mocht de Heere haar nabij zijn naar ziel en lichaam). In de achterliggende twee weken zijn twee geliefde leden gestorven. Mevr. van de Nagel stierf aan het coronavirus (de Heere mocht de beide families troosten). Tweemaal overdachten we aan het begin van de ochtenddienst: 

Gedenk, o Heer’, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur; 


Het leven is een damp; de dood wenkt ieder uur. 


Zou ’t mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? 


Wie leeft er, die den slaap des doods niet eens zal slapen? 


Wie redt zijn ziel van ’t graf? Ai, help ons, als tevoren, 


Gelijk Gij bij Uw trouw aan David hebt gezworen.

(Psalm 89:19, berijmd)


Geliefden, wanneer zal dit versje opgegeven worden vanwege uw sterven? O, zoek de HEERE en leef!


Uit het (telefonische) pastoraat merk ik dat er bij velen benauwdheid is voor het virus omdat het zo besmettelijk is. Laten we daarom enerzijds de noodmaatregelen van de overheid zo nauwkeurig mogelijk in acht nemen. 'Want zij is Gods dienares, u ten goede' (Romeinen 13:4). Maar laten we bovenal onze nood bij de Heere brengen. Hij alleen kan hiervan verlossen: 'Weest in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken, met dankzegging, bekend worden bij God' (Filippenzen 4:6)Als het naar Zijn raad is zal Hij in de weg van Zijn voorzienigheid ook het gebed van een onbekeerde smekeling om tijdelijke nooddruft verhoren. Dit blijkt uit de geschiedenis van de tien melaatsen in Lukas 13. Alle tien, ook de negen onbekeerden, smeekten: “Jezus, Meester, ontferm U onzer.” Ze werden alle tien genezen op het gebed. Helaas was alleen de Samaritaan dankbaar. Die kwam met de ontvangen weldaad aan Jezus voeten terecht: 'En hij viel op het aangezicht voor Zijn voeten, Hem dankende.' Wat zal het tegen u getuigen als uw gebed verhoord werd, terwijl u slechts blij was, maar niet dankbaar.


Het doet ons heel goed dat er veel initiatieven van naastenliefde, zorgzaamheid en medemededeelzaamheid ontstaan om de ouderen, de zieken en de risicogroepen te ondersteunen. Kinderen, bedankt voor jullie tekeningen voor de eenzame (oudere) mensen in de gemeente! Petra ten Hove en Marleen de Bruijn, bedankt dat jullie twee keer per week voor de kerktelefoon voorlezen uit het dierbare boekje van Rosalind Goforth. Bedankt Zorghof, voor jullie bel-inititatief! Ook de Oranjehof is bezig met initiatieven voor de ouderen in Elspeet. We hopen er als kerkenraad ook aan deel te nemen. Ook over deze initiatieven hopen we u op de hoogte te houden via deze website.


Wat heeft de overheid – terecht – ook ingrijpende maatregelen moeten nemen ten aanzien van de kerkdiensten. Voorlopig mogen we tot 1 juni (dus ook de periode waarin Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaartsdag en Pinksteren vallen) slechts met een beperkt aantal mensen de eredienst bezoeken. Gelukkig hebben we digitale middelen, waardoor ook vanuit de huiskamer meegeluisterd kan worden. Maar dat neemt niet weg dat het een groot gemis is dat we niet allen samen op kunnen gaan naar Gods huis. Mochten degenen die thuis meeluisteren dit doen als 'bedroefden om der bijeenkomst wil' (Zefanja 3:18). Enerzijds geeft het nood dat we niet allen naar Gods huis kunnen opgaan. Maar anderzijds is het een voorrecht dat de deuren nog niet helemaal gesloten zijn. Mogen uw huizen kleine kerkjes zijn waar in oefening is: 

Hoe branden mijn genegenheên, 


Om ’s HEEREN voorhof in te treên! 


Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen; 


Mijn hart roept uit tot God, Die leeft, 


En aan mijn ziel het leven geeft.” 

(Psalm 84:1, berijmd)


Maar laten we niet stil blijven staan bij de gevolgen van de coronapandemie, hoe ingrijpend deze ook zijn. Laten we onderzoeken Wie dit virus over ons doet komen. De Heere! Hij heeft alles in Zijn handen. We belijden dat ziekte (dus ook het coronavirus) en gezondheid 'niet bij geval, maar van Zijn Vaderlijke hand ons toekomen' (HC Zondag 10). 


Dit virus is allereerst een uiting van Zijn almacht. Het roept ons toe dat Hij regeert en dat Hij ook hierin Zijn almacht toont! Wat bepaalt het ons bij onze nietigheid en diepe afhankelijkheid van de Heere. Sinds onze zondeval willen we onafhankelijk van God zijn. We zijn allemaal 'een god in onze gedachten'. Maar wat treft de Heere ons door dit virus. Niet alleen in de gezondheid, maar ook in onze vermeende zekerheden: onze kennis, onze kracht, onze techniek en onze geldelijke middelen. Ja, alles waar we op roemen en bouwen buiten God. Plotseling staat de economie nagenoeg stil. Zoals de torenbouwers van Babel wilden we met al onze middelen onafhankelijk van de Heere zijn en 'een naam voor ons maken' (Genesis 11:4). Daarmee krenken we – al dan niet bewust – Gods Naam en roepen we uit: “Ik heb U niet nodig.” Door de spraakverwarring kwam er een einde aan de torenbouw van Babel. Door het coronavirus is een einde gekomen aan de toren van ons menselijk vernuft. 'De HEERE regeert, dat de volken beven' (Psalm 99:1). Mocht u ook beven. Niet uit slaafse vrees, maar uit kinderlijke vrees en diep ontzag voor Zijn majesteit. Dan behoort u uit genade bij de heidenen waarvan Haggaï spreekt ' Ja, Ik zal al de heidenen doen beven, en zij zullen komen tot den Wens aller heidenen, en Ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de HEERE der heirscharen' (Haggaï 2:8).


De toren van Babel was een kunstig bouwwerk dat voortkwam uit de verdorvenheid van de hoogmoedige mens die als God wilde zijn. In Genesis wordt ook over een ander kunstig bouwwerk gesproken. Een bouwwerk waartoe de Heere opdracht gaf: de ark. In de ark werd Noach bewaard toen de Heere met Zijn oordelen kwam en de wereld deed vergaan door water. De ark is een beeld van Christus. Hij is voor Zijn kerk in de oordelen geweest, opdat in Hem is 'een verberging tegen den wind' – van Gods toorn – 'en een schuilplaats tegen den vloed' – van de zonde, de verlokkingen van de wereld en de aanvechtingen van satan (Jesaja 32:2).


Kunnen Gods kinderen die uit genade in het geloof verbonden zijn aan de Ark des Behouds dan geen coronavirus krijgen? Zeker wel! Maar voor hen is het een liefdeskastijding. Christus heeft voor hen de vloek uit het coronavirus weggenomen. De Heere kan dit virus voor hen gebruiken opdat ze gaan verlangen om verlost te worden 'uit het lichaam dezes doods' (Romeinen 7:24). En als het sterven wordt, dan zal het eeuwig erven zijn! Mochten we allen de Heere aanlopen als een waterstroom om in de enige veilige Schuilplaats gebracht te worden. Want: 'Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen' (Psalm 91:1).


Zoals de pest in de Bijbelse tijd een van de zwaarste straffen op de zonde was, zo mogen we deze corona-epidemie ook zien als een rechtvaardige straf op onze zonden. Het viel me op dat er veel overeenkomsten zijn tussen de longpest en tussen het coronavirus. Maar dat laat ik nu liggen.


Voor welke zonden worden we gestraft? Direct zult u denken aan de door de overheid gelegaliseerde abortus en euthanasiepraktijk. Of denkt u aan de door de overheid gelegaliseerde samenlevingsvormen die tegen de scheppingsorde zijn. Misschien denkt u aan de zonde van kerkelijke verdeeldheid of aan de wereldgelijkvormigheid in de kerken. Misschien zelfs aan de lauwheid van uw eigen kerkgang. Misschien kunt u enkele persoonlijke zonden met een schrik in uw hart benoemen. De lijst van landelijke, kerkelijke en persoonlijke zonden is oneindig lang. We zullen ze nooit allemaal kunnen benoemen. Ze zullen wel allemaal in het laatste oordeel genoemd worden. Dan is de genadetijd voorbij. Als u dan als de dwaze maagden bent dan zal de deur voor eeuwig gesloten zijn. Dan zult u bonken op de deur met de noodkreet in uw mond: “Heere, Heere doe ons open” (Mattheüs 25:11). Maar dan zal de Heere tot u spreken: “Voorwaar zeg ik u, ik ken u niet" (Mattheüs 25:12). Mocht de Heilige Geest u de zonden aanwijzen, opdat u mag smeken: “Wees mij genadig, o God! naar Uw goedertierenheid (...) Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, en gedaan, dat kwaad is in Uw ogen; opdat Gij rechtvaardig zijt in Uw spreken, en rein zijt in Uw richten" (Psalm 51:3,6). Mochten alle zonden van de wereld in uw hart samengebundeld worden. Mocht de Heere u bij de oorzaak van de zonde brengen. Ja, mocht u als David zelf de oorzaak van het coronavirus worden. Toen David zag dat de engel het volk sloeg met pestilentie, beleed Hij: "Zie ik, ik heb gezondigd, en ik, ik heb onrecht gehandeld, maar wat hebben deze schapen gedaan? Uw hand zij toch tegen mij en tegen mijns vaders huis" (2 Samuël 24:17). 


Het coronavirus is ook een oproep tot waarachtige bekering. Dat blijkt uit Amos 4:10: 'Ik heb de pestilentie onder ulieden gezonden (…) nochtans hebt gij u niet bekeerd tot Mij, spreekt de HEERE.'


Geliefde gemeente: 

Zo gij Zijn stem dan heden hoort (in de corona-epidemie),


Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord, 


Verhardt u niet, maar laat u leiden. 


(Psalm 95:4, berijmd)


Wat vraagt de Heere van ons in deze coronacrisis? Lees 2 Kronieken 7: 13 en 14 maar. 'Zo Ik pest onder Mijn volk zende; En Mijn volk, over dewelken Mijn Naam genoemd wordt, zich verootmoedigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zich bekeren van hun boze wegen; zo zal Ik uit den hemel horen, en hun zonden vergeven, en hun land genezen.'


De Ninevieten deden waartoe de Heere in deze tekst opriep. Komt laat ons in boete en berouw, met schaamte en schuld tot God roepen. 'Wie weet, God mocht Zich wenden en berouw hebben; en Hij mocht Zich wenden van de hittigheid Zijns toorns, dat wij niet vergingen' (Jona 3:9).


De koning van Nineve riep zijn bevolking op tot boete en berouw. In de laatste uitgave van Criterium stond een foto van de vice-president van Amerika, Mike Pence, die met zijn team in gebed ging, voorafgaand aan een bespreking over het coronavirus. Cyril Ramaphosa, de president van Zuid-Afrika, riep vorige week zijn bevolking op tot een dag van boete. We hoorden – helaas – deze oproep niet bij onze koning en onze premier tijdens hun toespraken n.a.v. de coronacrisis. Een oud gezegde luidt: 'Een volk krijgt de regering die het toekomt'. Laat ons dit in de schuld brengen. Zijn onze koning en onze overheid een vast onderdeel van ons persoonlijke gebed? Jeremia mócht niet meer voor Zijn volk bidden. Smeek of de Heere ons niet wil slaan met dit oordeel. 


Ondanks onze zonden zal de HEERE doorgaan met Zijn vergaderende werk. Dat kan onze zonde, de satan, de wereld maar ook het coronavirus niet tegenhouden. Dat onderwijs kregen we afgelopen zaterdag uit de natuur toen we de bomen in onze tuin zagen uitspruiten. Het was of de HEERE sprak: Ondanks het coronavirus zal Ik 'Mijn Geest op uw zaad gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen. En zij zullen uitspruiten tussen in het gras, als de wilgen aan de waterbeken' (Jesaja 44:3,4). Ja, er is hoop voor de Kerk, ondanks de oordelen.


De Heere gedenke de rouwdragenden, de eenzamen, de zieken vanwege het coronavirus of die een ander ziekte hebben, de psychisch zwakken die de omstandigheden haast niet kunnen dragen, de werkers in gezondsheidszorg, de leerkachten die hun werk nu vaak op afstand moeten doen, de kinderen en studenten die niet naar school kunnen, de moeders die hun huishouding nu onder heel andere omstandigheden moeten doen, degenen die economisch getroffen zijn… Ja, Hij gedenke ons allen naar Zijn welbehagen. 


“Komt, laat ons alt’zaam met deemoed, 


Vallen voor onzen God te voet, 


Hij heeft ons geschapen alt’zame.” 


(Psalm 95:3, Datheen)


Uw aller toegenegen,


ds. Weststrate

Noodverordening 

28 maart 2020


De kerkenraad heeft, zoals u is meegedeeld, moeten besluiten van zondag 29 maart 2020 bij de kerkdiensten maximaal 20 personen (dat is inclusief onze predikant en 1 ambtsdrager) toe te laten. Deze beslissing moest worden genomen in verband met een Noodverordening die per 27 maart 2020 in de gemeente Nunspeet van kracht is geworden.


In art. 2.1. van deze verordening (de tekst van dat artikel staat onderaan dit bericht) is geregeld dat tot 1 juni 2020 alle samenkomsten en evenementen zijn verboden. Een uitzondering is onder andere gemaakt voor kerkdiensten. Dat moest omdat in de Grondwet is geregeld dat kerkdiensten in principe niet verboden mogen worden. Wel, en dat is niet strijdig met de Grondwet, mag onze overheid als er bijzondere omstandigheden aan de orde zijn, beperkende regels stellen.


In art. 2.1.2.onder d is bepaald dat bij een kerkdienst maximaal 30 personen aanwezig mogen zijn. De kerkenraad heeft vooralsnog gemeend gebruik te maken van de in de Noodverordening geboden mogelijkheid. Met dien verstande dat het aantal toe te laten bezoekers belangrijk lager is gesteld dan op zich zou zijn toegestaan. Ook in deze behoren we onze verantwoordelijkheid te kennen.


Artikel 2.1. Verboden samenkomsten en evenementen

1. Het is verboden om samenkomsten te laten plaatsvinden, te (laten) organiseren of te laten ontstaan, dan wel aan dergelijke samenkomsten deel te nemen. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing op de volgende samenkomsten, mits de aanwezigen te allen tijde ten minste 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon: 


a. wettelijk verplichte samenkomsten, zoals vergaderingen van gemeenteraden, mits daarbij niet meer dan honderd personen aanwezig zijn, alsook vergaderingen van de Staten-Generaal; 


b. samenkomsten die nodig zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties, mits daarbij niet meer dan honderd personen aanwezig zijn; 


c. uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen, mits daarbij niet meer dan dertig personen aanwezig zijn; 


d. samenkomsten waarbij het recht zijn godsdienst of levensovertuiging vrij te belijden als bedoeld in artikel 6 van de Grondwet wordt uitgeoefend, mits daarbij niet meer dan dertig personen aanwezig zijn.

Bericht van de kerkenraad 

27 maart 2020


Geliefde gemeente,


Het is niemand ontgaan dan we met betrekking tot het Coronavirus inmiddels in een nieuwe situatie verkeren, waarin de overheid de regels heeft aangescherpt. De kerkenraad wenst zich aan deze regels te onderwerpen. Het is een wonderlijke voorzienigheid dat het Woord nog verkondigd mag worden. Middels dit schrijven willen we u informeren over het kerkelijke leven in de komende tijd D.V. 


  • Er zal vanaf zondag 29 maart 2020 weer tweemaal dienst worden gehouden (om 9:30 en 15:30 uur).


  • Om zo goed mogelijk te kunnen communiceren en informeren, wordt met ingang van heden gebruik gemaakt van deze website. Het is goed om deze website doordeweeks met enige regelmaat te raadplegen.


  • Op deze website zal ook het kerkblad worden geplaatst. Degenen die geen gebruik (kunnen) maken van het internet, ontvangen de informatie en het kerkblad per post.


  • De ambtelijke bezoeken kunnen niet gedaan worden. Voorlopig zullen de ambtsdragers in plaats daarvan telefonisch contact met u opnemen, zodat het contact niet geheel stilvalt.


  • We willen proberen de komende tijd enkele initiatieven te ontplooien die bij kunnen dragen aan het gemeenteleven, nu het werkelijke samenkomen onmogelijk is. Zoals u weet zijn we inmiddels gestart met een voorleesuur voor allen in de gemeente. Er wordt voorgelezen uit het indrukwekkende boekje ‘Verhoorde gebeden’. Eenvoudig en jaloersmakend!


Verschillende gemeenteleden hebben ernstige gezondheidsklachten, ook vanwege het Coronavirus. Wat is er een grote nood! Dat van onze gemeente mag gelden: maar van de Gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hen gedaan (naar Hand. 12:5). Buigen onder de oordelen is mogelijk omdat de Borg in Zijn lijden gebogen heeft onder het oordeel. Alleen in geloofsverbinding aan Christus zal de Kerk kunnen buigen. Dat de woorden uit Jesaja 26:8 in beoefening mogen zijn: Wij hebben ook in den weg Uwer gerichten, U, o HEERE! verwacht; tot Uw Naam en tot Uw gedachtenis is de begeerte onzer ziel.


Met een hartelijke groet,


Uw kerkenraad